ادبیات

تیوري او عمل

یوازې په تیورۍ تکیه کول د افراط او تفریط په دایره کې سړی بندیږي یا په عمل کې هم سړی …

لیکنې

پر ځان باور داسې ولرئ

پر ځان د باور لوړولو لپاره ډېرې لارې شته. پر ځان د باور لوړول داسې څه نه دي چې په یوه شپه کې ممکن شي. د لیدلو او پړېکړي نیولو کې هم نه زیاتېږي، نو په دې برخه کې ځینې یې ځینو لارو ته اشاره کوو: